Regulamin zakupów obowiązujący od dnia 15.10.2018 roku

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.artiunici.com

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.artiunici.com. Przed dokonaniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Zamawiając którykolwiek z oferowanych towarów na stronie internetowej akceptujesz niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się wiążące. Niniejszy Regulamin reguluje m.in. kwestie składania Zamówień, zawarcia Umowy, dostawy towaru, odstąpienia od Umowy, procedurę postępowania w przypadku towaru wadliwego.

Sprzedającym jest ARTISAN BRANDS Marta Kamińska ul. Smocza 27 / 112, 01-048 Warszawa, NIP: 52 214 026 79, Regon: 381214378 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Rachunek: ING Bank Śląski 72 1050 1025 1000 0092 6031 5156

 

Adres do korespondencji: ARTISAN BRANDS Marta Kamińska ul. Smocza 27 / 112, 01-048 Warszawa. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: artiunici@artiunici.com. Kontakt możliwy jest przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00 pod numerem telefonu 608 697 987, jak również pry pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.artiunici.com w zakładce „Pomoc”.

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego. 
 8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www…, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. 
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 10. Hasło – stworzony przez Klienta ciąg minimum … znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Serwisu. 
 11. Login – stworzone przez Klienta, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter, znakowe oznaczenie Klienta bądź jego adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Serwisu. 
 12. Konto Klienta Serwisu - oznacza konto udostępnianie przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
 13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.artiunici.com.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascropt, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient zobowiązany jest za pośrednictwem formularza wypełnić jego pola, podać swój adres e-mail oraz stworzyć Hasło a także opcjonalnie Login. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie ze Sklepu internetowego. 
 7. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Zamówienia.
 8. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep internetowy, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu internetowego.
 9. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep internetowy zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 10. Klient nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Konta Klienta Serwisu. Klient powinien powstrzymać się od udostępniania Loginu lub Hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił Hasło lub Login.
 11. Każdy Klient może posiadać tylko jedno aktywne Konto Klienta Serwisu.

 

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Klient rejestruje się w Sklepie internetowym wpisując niezbędne dane do formularza znajdującego się na stronie Sklepu internetowego. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy w ciągu 24 godzin od chwili ustalenia przez Sprzedającego braków w formularzu zamówienia, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 2. Klient składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowej.
 3. System informatyczny Sklepu internetowego automatycznie generuje potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. Za pośrednictwem poczty e-mail Sklep internetowy wysyła do Klienta wiadomość potwierdzającą warunki realizacji zamówienia. Wiadomość ta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Przesłane za pośrednictwem poczty e-mail warunki należy sprawdzić i dokonać potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego linku, znajdującego się w wiadomości email, o której mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu. W momencie potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sklepem internetowym.
 6. Zamówienie Klienta przekazane zostaje obsłudze Sklepu internetowego do realizacji.
 7. W przypadku niedostępności części zamówionych towarów Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

§ 4 Cena, płatność i dostawa

 1. Wszystkie ceny przedstawione na stronie Sklepu zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
 2. Ceną wiążącą jest cena podana w Ofercie, w rozumieniu paragrafu 3 pkt 4.
 3. Do wartości zamówionego towaru zostanie doliczony koszt jego dostarczenia. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się sumaryczna wartość zamówionych towarów oraz koszt ich wysyłki.
 4. Formy płatności i dostawy dostępne w Sklepie internetowym: Płatność przy odbiorze – należność pobiera dostarczający paczkę z zamówieniem. Płatność PayU. Płatność przelewem bankowym na następujące konto sklepu internetowego: ING Bank Śląski 72 1050 1025 1000 0092 6031 5156
 5. Rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia uzależnione jest od wybranej formy płatności:
 6. Płatność przy odbiorze – realizacja rozpocznie się po otrzymaniu potwierdzenia od Klienta, dokonanego przez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości e-mail zawierającej ofertę Sklepu internetowego.
 7. Płatność przelewem bankowym – realizacja rozpocznie się po zaksięgowaniu całej wymaganej kwoty na koncie Sklepu internetowego.
 8. Czas w jakim zrealizowana zostanie wysyłka danego produktu podany jest na stronie Sklepu internetowego, w szczegółach dotyczących zamawianego produktu. Do czasu tego nie wliczają się soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Wysyłka produktów o różnym czasie realizacji zrealizowana zostanie po skompletowaniu całego zamówienia, tzn. do końca najdłuższego z okresów podanego dla zamawianych produktów.

 

 

§ 5 Koszt dostawy

 1. Dostawa zamówionego w sklepie towaru odbywa się przesyłką kurierską. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 20 zł.
 2. W przypadku wartości zamówienia większej niż 100 zł brutto (przy wpłacie na konto) zamówienie zostanie zrealizowane na koszt Sklepu internetowego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek. Nie dotyczy to przesyłek towarów już zamówionych i będących w trakcie realizacji.

 

§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wejścia w posiadanie rzeczy przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. 
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa ta jest uważana za nie zawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony, ma zdjęte zabezpieczenia fabryczne, firma ma prawo wystąpić wobec Klienta z roszczeniami odszkodowawczymi. W przypadku niektórych artykułów Klient po ich otwarciu (zerwana plomba, opakowanie, naruszona folia) nie można zwrócić ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku ww. produktów, Klient w związku z odstąpieniem od Umowy, zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi internetowemu towar w stanie niezmienionym (nie może być używany, zniszczony, otwierany lub naruszony w jakikolwiek sposób), opakowanie także nie może być naruszone.
 3. Zwracany towar należy przesłać (na koszt Klienta) na adres: ARTISAN BRANDS Marta Kamińska ul. Smocza 27 / 112, 01-048 Warszawa, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej Umowy. Przesyłki dostarczone do Usługodawcy za pobraniem nie będą przyjmowane.
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 5. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu od Klienta, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1 niniejszego paragrafu. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne sposoby zwrotu pieniędzy.

 

§7 Reklamacje

 1. Każdy towar zakupiony w Sklepie internetowym objęty jest rękojmią Usługodawcy i podlega wymianie, jeśli: posiada wady (Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży), jest niezgodny z umową, został uszkodzony podczas dostawy.
 2. Sklep internetowy ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty ew. nastąpi obniżenie ceny na wniosek Klienta.
 4. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sklep internetowy oświadczy, iż niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 5. Jeżeli Klientem jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep internetowy zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy.
 6. W razie nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta.
 7. W przypadku stwierdzenia wad w towarze, towar wraz z opisem wady należy odesłać na adres: ARTISAN BRANDS Marta Kamińska ul. Smocza 27 / 112, 01-048 Warszawa. Przesyłki dostarczone za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

§ 8 Mailing

 1. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie mailingu.
 2. Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych. 
 3. Klient może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. 
 4. Usługodawca dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej odbiorcy mailingu.

 

§ 9 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Sklepie internetowym stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) prezentowane w Sklepie internetowym będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
 2. Z ochrony wskazanej w pkt 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Sklepie internetowym.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klienta bądź inną osobę odwiedzającą nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części ze Strony internetowej w całości lub części.

 

§ 10 Rozwiązanie umowy / usunięcie Konta Klienta Serwisu

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.
 2. Klient, posiadający Konto Klienta Serwisu rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi internetowemu żądania usunięcia Konta Klienta Serwisu, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się sklepu internetowego z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sklep internetowy wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas zakładania Konta Klienta Serwisu w Sklepie internetowym.

 

§11 Zmiana Regulaminu

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu internetowego.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu internetowego przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep internetowy poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep internetowy w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Nazwy producentów oraz marki produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu internetowego wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 k.c z zastrzeżeniem paragrafu 3 pkt 4.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 926 ze zm.).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku podjęcia decyzji odstąpienia od umowy)


ARTISAN BRANDS Marta Kamińska ul. Smocza 27 / 112, 01-048 Warszawa
email: artiunici@artiunici.com
Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

_______________________________________________________________________________


data zamówienia/data odbioru:

__________________________________________________________________________

imię i nazwisko konsumenta

_____________________________________________________________________________


adres konsumenta_____________________________________________________________________


_____________________________
podpis____________________________________________
Miejscowość, data